หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน


การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ


การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ


การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สอง


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)


การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน


การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

 
   1      2     (3)     4