โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประดุง กาวิชัย ถึงถนนลาดยางหมู่ที่ ๙ ต.บ้านป่า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 12.50 น. โดย คุณ บุญฐิตา บุญด้วง

ผู้เข้าชม 26 ท่าน