องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
       ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติ
       ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการ
       พนักงานส่วนตำบล  จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
       พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ข้อ 18  ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
      ทั่วไป เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

      1. ประเภทของพนักงานจ้างที่รับสมัคร
             กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป  
         -  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก จำนวน  1  อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 14.00 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 82 ท่าน