หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ดำเนินการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1.การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....
2.ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....
3.หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 14.11 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 138 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย