โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทอง  
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว จัด “โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทอง” เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบริบทของตำบลดอนทอง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประชาชนตำบลดอนทอง รวมทั้งสิ้น 110 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 16.34 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย