การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกลางพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 09.14 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 41 ท่าน