การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตตำบลดอนทอง  
 

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมกับอาสาป้องกันโรคสัตว์ประจำหมู่บ้าน(อสป.)ที่ผ่านการอบรม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561เป็นต้นมา ในโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระยะที่ 2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 14.23 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย