[26 สิงหาคม 2559]
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรทุกประเภทของประชาชนตำบลดอนทอง หมู่ 1-14
[09 สิงหาคม 2559]
ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลดอนทอง หมุ่ที่ 14
[01 มิถุนายน 2559]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรทุกประเภทของประชาชนตำบลดอนทอง หมู่ 1-14
 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรทุกประเภทของประชาชนตำบลดอนทอง หมู่ 1-14 - 26 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 302 คน
ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลดอนทอง หมุ่ที่ 14 - 09 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 217 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) - 01 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 422 คน
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ - 12 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 378 คน
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง (แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ) - 04 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 573 คน
 
 
 
 
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน(ระยะที่ 2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง
 
 
สงวนลิขสิทธิ©องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง, เลขที่ 200 หมู่ 2 ถนนพิษณุโลกเด่นชัย ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000, โทร. 055-295111
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์